ทันตแพทย์จัดฟัน Orthodontics Dentist
ทันตแพทย์บูรณะฟัน ใส่ฟัน Prosthodontic Dentist

อ.ทญ.สปัน เล็งเลิศผล
Dr.Spun Lenglerdphol

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • D.D.S. faculty of dentistry Mahidol university
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( ปริญญาโท ) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Sc. Prosthodontics Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
 • Invisalign Certificated Doctor ( จัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign )
 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน อีไลน์ ออร์โธดอนติกส์
 • Certificate in E-Line orthodontic
 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Lecture at faculty of dentistry Rangsit university


ทันตแพทย์จัดฟัน Orthodontics Dentist

ทพ.ธนพล ธีระพงษ์พันธุ์
Dr.Thanapol Teerapongpan

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • D.D.S. faculty of dentistry rangsit university
 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน อีไลน์ ออร์โธดอนติกส์
 • Certificate in E-Line orthodontic
 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรทันตกรรมจัดฟันแอดวานซ์ออร์โธดอนติกส์เซ็นเตอร์
 • Certificate in Advance orthodontic center
 • Invisalign Certificated Doctor ( จัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign )


ทันตแพทย์รักษารากฟัน Endodontics Dentist

ทญ.ปิยะนุช ชนะจรัญวิทย์
Dr. Piyanuch Chanajrunwit

 • ทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • D.D.S. (1st class honor) Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาเอ็นโดดอนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Sc. Endodontics Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมตามหลักสูตรทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ จาก ทันตแพทยสภา
 • Certificate Advance Trainning In Endodontics จาก The University Of North Carolina School Of Dentistry


ทันตแพทย์รากฟันเทียม Implant Dentist
ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก Oral Surgery Dentist

อ.ทพ. ศุภชัย สุพรรณกุล
Dr. Supachai Suphangul

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • D.D.S., Mahidol University
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Grad. Dip. in Medical Science (Oral Surgery and Maxillofacial), Mahidol University
 • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate in Oral Surgery and Maxillofacial Mahidol University
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จาก ทันตแพทยสภา
 • ได้รับทุนศึกษาทันตกรรมรากเทียมจาก Loma Linda University School of Dentistry California Usa
 • Fellowship In implant Dentistry, Loma Linda University CA, USA
 • Associate fellow, American Academy of Implant Dentistry
 • Fellowship In implant Dentistry, Loma Linda University CA, USA
 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Lecture at faculty of dentistry Mahidol university


ทันตแพทย์บูรณะฟัน ใส่ฟัน Prosthodontic Dentist
ทันตแพทย์รากฟันเทียม Implant Dentist
ทันตแพทย์จัดฟัน Orthodontics Dentist

ทญ. ณัฐกฤตา วิบูลย์วุฒิวงศ์
Dr. Natkrita Viboonwuttiwong

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • D.D.S. faculty of dentistry rangsit university
 • Certificate of the implant , Thai association of implantology
 • Certificate of achievement : How to succeed in all ceramic restoration
 • Certificate of achievement : How to succeed in laminated veneer
 • Certificate of orthodontic , K-training center
 • Invisalign Certificated Doctor ( จัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign )


ทันตแพทย์บูรณะฟัน ใส่ฟัน Prosthodontic Dentist
ทันตแพทย์รากฟันเทียม Implant Dentist
ทันตแพทย์จัดฟัน Orthodontics Dentist

ทญ.จิณตภา ฐิติพิทยา
Dr. Jintapha Thitiphitaya

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • D.D.S. faculty of dentistry rangsit university
 • Certificate of the implant , Thai association of implantology
 • Certificate of achievement : How to succeed in all ceramic restoration
 • Certificate of achievement : How to succeed in laminated veneer
 • Certificate of orthodontic , K-training center
 • Certifiles of international Association for orthodontics
 • Invisalign Certificated Doctor ( จัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign )


ทันตแพทย์บูรณะฟัน ใส่ฟัน Prosthodontic Dentist

ทญ.เกศินี พัฒนเจริญ
Dr.Kaesinee Pattanajaruan

 • ทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • D.D.S. (2nd class honor) Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( ปริญญาโท ) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.Sc. Prosthodontics Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
 • ประกาศนียบัตรรากฟันเทียม Tufts University School of Dental Medicine (Boston, USA)
 • Certificate in implant Dentistry Tufts University School of Dental Medicine (Boston, USA)


ทันตแพทย์ General Patient

ทพ.รัญชน์ แม้นเลิศ
Dr. Rann Manlerd

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • D.D.S. faculty of dentistry rangsit university


ทันตแพทย์ General Patient

ทญ.ขวัญรัตน์
Dr. Kwanrat

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • D.D.S. faculty of dentistry rangsit university


ทันตแพทย์ General Patient

ทพ. นาถวิชญ์ หงษ์สถิตย์
Dr. Natthawit Hongsatit

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • D.D.S. faculty of dentistry rangsit university