อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม Grand Dental Clinic

งานตรวจและวิเคราะห์ Oral Examination and Diagnosis Price
ตรวจฟันและปรึกษาปัญหาสุขภาพ Consulation and check up 500
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มเล็ก) X-ray ( Pa / Bitewing ) ฟิล์มละ 200
พิมพ์ปากเพื่อการวินิจฉัย Diagnostic cast ชิ้นละ 600
การถ่ายภาพรังสีแบบพานอรารามิก Panoramic Film ฟิล์มละ 800
การถ่ายภาพรังสีแบบเซฟฟาโลเมตริก Cephalometric Film ฟิล์มละ 800
การให้คำปรึกษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง (กรณีไม่รับการรักษา) Consultation by Specialist ครั้งละ 2,000
บริการงานบำบัดฉุกเฉิน Emergency Treatment Price
อุดฟันชั่วคราว เพื่อรอดูอาการ  Temporary filling ซี่ละ 600
งานบำบัดฉุกเฉินทางปริทันต์ Periodontal treatment ซี่ละ 1,000
รักษารากฟันฉุกเฉิน  Pulpotomy ซี่ละ 2,000
การยึดครอบฟันที่หลุดด้วยซีเมนต์ถาวร Re-Cementation with Permanent Cement ซี่ละ 1,800
การยึดครอบฟันที่หลุดด้วยซีเมนต์ชั่วคราว Re-Cementation with Temporary Cement ซี่ละ 600
อุดฟัน ทันตกรรมบูรณะ Filling, restorative treatment Price
อุดฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิทสีเหมือนฟัน 1 ด้าน Tooth - Color Filling - 1 surface ซี่ละ 1,000
อุดฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิทสีหมือนฟัน 2 ด้าน Tooth - Color Filling - 2 surfaces ซี่ละ 1,500
อุดฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิทสีเหมือนฟัน 3 ด้าน Tooth - Color Filling - 3 surfaces ซี่ละ 1,800 - 2,500
อุดฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิทสีเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้าน Tooth - Color Filling - more than 3 surfaces ซี่ละ 2,800 - 3,500
อุดฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิทและเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ (PRR) Preventive Resin Restoration - Permanent tooth ซี่ละ 1,400
เคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันแท้ผุ Sealant ซี่ละ 600
อินเลย์/ออนเลย์ Metal Inlay/Onlay Metal ซี่ละ 10,000 - 13,000
งานทันตกรรมตกแต่ง Cosmetics Dentistry Price
อุดปิดช่องว่างฟันห่าง Diastema closure ช่องละ 4,500
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิท Composite veneer ซี่ละ 5,000
การปิดผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน ระบบ Empress Esthetics Empress Esthetics Veneer ซี่ละ 14,000
การปิดผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน ระบบ E-max E-max Veneer ซี่ละ 16,000
อินเลย์/ออนเลย์ Porcelain Inlay/Onlay Porcelain ซี่ละ 14,000 - 16,000
ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก และงานปริทันต์ cleaning, periodontal treatment Price
ขูดหินปูน และขัดทำความสะอาดฟัน Scaling and Fluoride Polishing - Full Mouth 900 -1,500
รักษาโรคเหงือก เกลารากฟัน Root Planing (Per Quadrant) Quadrant ละ 2,500
ขูดหินปูน ร่วมกับ Air Flow Scaling Full Mouth And Air Flow 2,500
ขูดรากฟัน โดยการผ่าตัด ครั้งละ 3,500
การตัดเหงือก/ตกแต่งเหงือก gingivoplasty,gingivectomy บริเวณละ 3,500
การตัดแต่งเหงือก กรณียิ้มเห็นเหงือก Gummy Smile ซี่ละ 2,500
การตัดเนื้อยึด frenectomy   ครั้งละ 3,500
การผ่าตัดเปิดเหงือก  flap operation ครั้งละ 3,500
ศัลยกรรมกระดูก  บริเวณละ 6,000
การผ่าตัดเพิ่มความสูงตัวฟัน Crown Lengthening ซี่แรก/ 10,000
ซี่ต่อไปซี่ละ 2,500
การทำเฝือกชั่วคราวด้วยเรซินคอมโพสิท     ตำแหน่งละ 2,500
การฟอกสีฟัน Tooth whitening, Bleaching Price
ฟอกสีฟัน ที่คลินิกด้วยแสง cool light In-office bleaching ปากละ 9,900
ฟอกสีฟัน ที่บ้าน (น้ำยา 4 หลอด+Tray) Opalescence Home Bleaching 7,500
ฟอกสีฟัน ที่คลินิก + Home Bleaching (น้ำยา 4 หลอด+Tray) Opalescence บวก ขูดหินปูน In-office bleaching+Home Bleaching +Scaling 11,900
น้ำยาฟอกสีฟัน (กรณีซื้อเพิ่มเติม) Home Bleaching Solution หลอดละ 800
พิมพ์ปากทำถาดฟอกสีฟัน Home Bleaching Tray ชิ้นละ 2,500
ฟอกสีฟันไม่มีชีวิต non-vital bleaching ครั้งละ 2,000
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ศัลยกรรมช่องปาก Oral surgery Price
ถอนฟันธรรมดา simple extraction ซี่ละ 1,000
ถอนฟันซี่ยาก complicated extraction ซี่ละ 1,500
ถอนฟันโดยวิธีผ่าตัดและเย็บแผล ซี่ละ 2,000
ผ่าฟันคุดที่ฝังเฉพาะในเหงือก soft tissue impaction  ซี่ละ 3,000
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกบางส่วน partial bony impaction ซี่ละ 4,000 - 5,000
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมด fully bony impaction & embedding ซี่ละ 6,000 - 9,000
การแต่งกระดูกเบ้าฟัน alveoloplasty ตำแหน่งละ 3,500 - 4,000
การเจาะถุงหนอง incision and drain 1,000 - 1,500
การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรล่าง  torus mandibularis 3,500 - 4,500
การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบน   torus palatinus  5,000 - 6,000
ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้น simple artificial eruption 4,000 - 5,000
ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้น กรณียาก    complicated artificial eruption  6,000 - 7,000
การปลูกถ่ายฟัน (Transplantation) ไม่รวมค่าถอนฟัน 4,000 - 4,500
ล้างแผล/ตัดไหม (จากคลินิกอื่น) 200
รักษารากฟัน Root canal treatment Price
รักษารากฟันหน้า Root Canal Treatment - Anterior ซี่ละ 8,000
รักษารากฟันกรามน้อย Root Canal Treatment - Premolar ซี่ละ 10,000
รักษารากฟันกรามใหญ่ Root Canal Treatment - Molar ซี่ละ 14,000
กรณียาก (รักษาซ้ำ,คลอกรากตีบตัน,รากโค้ง,C-shape) คิดเพิ่มจากการรักษาปกติ Root Canal Treatment (Retreatment) รากละ 3,000
รักษารากฟันฉุกเฉิน (โดยการนำประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำให้หายปวด) ซี่ละ 2,000
แกนฟัน Core Build up แกนฟัน Core Build up Core Build up ซี่ละ 4,000
ฟันปลอมชนิดถอดได้ Dentures Price
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก APD/ TP ซี่แรก 4,000
ซี่ต่อไปซี่ละ 1,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ (RPD) เฉพาะฐาน ชิ้นละ 13,000
ฟันปลอมทั้งปาก Complete denture ชุดละ 45,000
ฟันปลอมทั้งปาก 1 ชิ้น Single Denture ชิ้นละ 25,000
*เสริมฐานโลหะ เพิ่มชิ้นละ ชิ้นละ 10,000
สะพานฟันถอดได้ สำหรับ 1-2 ซี่ Removable Bridge ( Metal ) ชิ้นละ 8,000
สะพานฟันถอดได้ แบบยืดหยุ่น 1-2 ซี่ Removable Bridge (Valpast) ชิ้นละ 10,000
การซ่อมฟันปลอมแตกหักในคลินิก Repair Denture - In Office ชิ้นละ 2,000
การซ่อมฟันปลอมแตกหักโดยการส่งแลป Repair Denture - Lab ชิ้นละ 3,500
การเติมซี่ฟันปลอมโดยการส่งแลป Artificial teeth ซี่ละ 3,500
การเสริมฐานฟันปลอมในคลินิก Reline Denture - In Office ครั้งละ 2,500
การเสริมฐานฟันปลอมโดยการส่งแลป Reline Denture - Lab ครั้งละ 3,500
งานฟันปลอมติดแน่น Fixed Prosthesis Price
ครอบฟันโลหะ (crown)
- Non-precious (ไม่มีส่วนผสมของทอง)  Standard Metal PFM ซี่ละ 10,000
- Full Metal palladium crown (ครอบฟันด้วยโลหะทั้งหมด Au2%) Pd Base. Full Metal crown (Au2% ) ซี่ละ 15,000
- Semi-Precious  (มีส่วนผสมของทอง 45%)  Semi-Precious (45%Gold) Occlusal metal) ซี่ละ 19,000
- High-Precious  (มีส่วนผสมของทอง 87%) ซี่ละ High-Precious (87%Gold) Occlusal metal 25,000 ++
ครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง (porcelain fused to metal, PFM)
- Non-precious (ไม่มีส่วนผสมของทอง) Standard Metal PFM / Adoro ซี่ละ 10,000
- Palladium crown Au2% Palladium crown Au2% ซี่ละ 14,000
- Semi-Precious  (มีส่วนผสมของทอง 45%) Semi-Precious (45%Gold) Occlusal Porcelain) ซี่ละ 18,000
- High-Precious  (มีส่วนผสมของทอง 87%) High-Precious (87%Gold) ซี่ละ 25,000 ++
ครอบฟัน All ceramic (ไม่มีส่วนผสมของโลหะ สีขาวเหมือนฟันทั้งซี่) All ceramic ซี่ละ 20,000
ครอบฟันอะคริลิก (Acrylic crown, temporary crown) ซี่ละ 2,000
เดือยฟัน (Post & Core) Price
- เดือยฟันสำเร็จรูป prefabricated post (สีเหมือนฟัน) prefabricated post ซี่ละ  6,000
- เดือยฟันโลหะ metal post (ไม่รวมค่าโลหะ) metal post ซี่ละ  7,000
***เดือยฟัน หลังจากรักษารากฟันเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ใส่เดือยฟัน ก่อนการครอบฟัน เพื่อช่วยในการยึดครอบทดแทนเนื้อฟันส่วนที่หายไป ***
งานทันตกรรมรากเทียม Implant Dentistry Price
Single Implant
Astratech / Intralock ซี่ละ  78,000 - 95,000
Osstem ซี่ละ  69,000
immediate function implant : 12-14 fixed teeth
All-On-4 400,000
All-On-5 450,000
All-On-6 500,000
ปลูกกระดูก Bone Graft ครั้งละ 35,000+++
การทำ Sinus Lift (ง่าย) รวมค่าทันตแพทย์ผงกระดูก และ เมมเบรน Ossiotome Sinus Lifting fee ครั้งละ 35,000 - 60,000
การทำ Sinus Lift (ยาก) รวมค่าทันตแพทย์ ผงกระดูก และ เมมเบรน Sinus Lifting fee ครั้งละ 60,000 - 180,000
ทันตกรรมสำหรับเด็ก Pedodontics treatment Price
ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ 800
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ ครั้งละ 800
เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ ซี่ละ 800
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน ซี่ละ 700-1,200
อุดฟันด้วยคอมโพสิทสีขาวและเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ (PRR)ซี่ละ ซี่ละ 1,400
รักษารากฟันเด็ก (1-2 ครั้งเสร็จ) ซี่ละ 4,000
ครอบฟันเด็ก ซี่ละ 4,000
เครื่องมือกันฟันล้ม  สำหรับด้านเดียวของขากรรไกร 3,000 - 4,000
เครื่องมือกันฟันล้ม สำหรับ 2 ด้านของขากรรไกร 5,000 - 6,000
การปรับพฤติกรรมเด็ก ครั้งละ ครั้งละ 800
ทันตกรรมบดเคี้ยว occlusion
พิมพ์ปากเพื่อทำชิ้นหล่อสำหรับวิเคราะห์การสบฟัน ชิ้นละ 800
รักษาความเจ็บปวดตามอาการ ครั้งละ 800 - 1,500
แนะนำการบริหารกล้ามเนื้อ หรือ การทำกายภาพบำบัด ครั้งละ 800
การแก้ไขการสบฟัน ครั้งละ 800 - 1,000
เฝือกสบฟันชนิดแข็ง hard occlusal splint ชิ้นละ 6,000
เฝือกสบฟันชนิดอ่อน soft night guard ชิ้นละ 5,000
แก้ไขปรับแต่งเฝือกสบฟัน (หลังใส่ 3 เดือน) ครั้งละ 800 - 1,500
วิเคราะห์การสบฟัน occusal analysis ครั้งละ 800
Mouth Guard เม้าท์การ์ด สำหรับนักกีฬา ชิ้นละ 4,000
งานด้านทันตกรรมจัดฟัน Orthodontic Treatment Price
การให้คำปรึกษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง (กรณีไม่รับการรักษา) Consultation by Specialist ครั้งละ 1,000
ค่าถ่ายรูปก่อนและหลังจัดฟัน Orthodontic Photographs ครั้งละ
การใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ Functlonal Appliance ชิ้นละ 6,000-10,000
การปรับแต่งเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ Activate Appliance ครั้งละ 800
การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดลวดดัด Arch Wire Retainer ชิ้นละ 2,500
การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันชนิดใส Clear Retainer ชิ้นละ 2,500
การใส่พิเศษ เช่น Headgear , Protraction Headgear, MIA Extra Appliance ชื้นละ 6,000
การรื้อเครื่องมือจัดฟันเก่า (รักษาจากที่อื่น) Appliance Removal ครั้งละ 2,000
เปลี่ยนสียาง ครั้งละ 800
ปักหมุด mini implant mini implant ตัวละ 6,000
การชำระค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน
อุปกรณ์ด้านนอก
1. แบบโลหะ (Metal braces) 48,000 บาท
* ครั้งที่ 1 - 4 ชำระครั้งละ 5,000 บาท (รวม 20,000 บาท)
* ครั้งต่อไป ชำระครั้งละ 1,400 บาท 20 ครั้ง (รวม 28,000 บาท)
* ในกรณีเครื่องมือหลุดซึ่งมิได้เกิดจากการรักษา เปลี่ยนใหม่ตัวละ 500 บาท
2.แบบเซรามิก (Ceramic braces) 60,000 บาท
* ครั้งที่ 1 - 4 ชำระครั้งละ 10,000 บาท
* ครั้งที่ 2-5 ชำระครั้งละ 5,000 บาท (รวม 20,000 บาท)
* ครั้งที่ 6-25 ชำระครั้งละ 1,500 บาท (รวม 30,000 บาท)
* ในกรณีเครื่องมือหลุดซึ่งมิได้เกิดจากการรักษา เปลี่ยนใหม่ตัวละ 1,000 บาท
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม
  1. X- ray ,พิมพ์ฟัน, ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, ผ่าฟันคุดหรือการรักษาอื่นๆที่จำเป็นต้องทำการรักษาก่อนการจัดฟัน
  2. อุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น Frankel (FR), Twin block ราคา 4,000 บาท TPA ราคา 3,500 บาทและหมุด ราคาตัวละ 5,000 บาท
  3. อุปกรณ์คงสภาพ ภายหลังการจัดฟันเสร็จ ชิ้นละ 2,000 บาท
จัดฟันแบบถอดได้ INVISALIGN (แบบใส)
Invisalign Full 200,000 บาท
ขั้นตอนการแบ่งชำระสำหรับการจัดฟันแบบ Invisalign
* ครั้งที่ 1 พิมพ์ปากด้วย Silicone / ส่งทำ Clin check 50,000 บาท
* ครั้งที่ 2 ดู Clin check / สรุปขั้นตอนการรักษาและ ส่งทำชิ้นงาน 50,000 บาท
* ครั้งที่ 3 รับชิ้นงาน 100,000 บาท
* ในกรณีเครื่องมือหายซึ่งมิได้เกิดจากการรักษา เปลี่ยนใหม่ชุดละ 20,000 บาท