การดัดฟัน - ORTHODONTIC DENTISTRY


การดัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถ ส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งปัญหาต่างๆที่ควร เข้ารับการดัดฟัน มีดังนี้

  • ฟันเก (Over Crowding)
  • ภาวะสบลึก (Deep overbite)
  • ภาวะสบเปิดหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite)
  • ขากรรไกรบนยื่น (Overjet)
  • ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite)
  • การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion)
  • ช่องว่างระหว่างฟัน
  • ดัดฟัน, Bangkok Orthdontist, Thailand Braces

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดฟัน จะมีความสามารถออกแบบ วางแผนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของฟันให้สามารถเลื่อน มายังตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจึงสามารถมีฟันที่เรียงอย่างสวยงาม และประสิทธิภาพสูงสุดด้าน การบดเคี้ยวอีกด้วย